Wzór zapytania o osobie o niekaralność

Wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

Nazwa i adres podmiotu kierującego zapytanie oraz numer urządzenia służącego do automatycznego odbioru informacji MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
KRAJOWY REJESTR KARNY

Data wpływu

znak opłaty

Data wystawienia ………………….
ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE *
Numer Pesel
1. Nazwisko rodowe
2. Nazwisko ( w tym przybrane )
3. Imiona
4. Imię ojca 5. Imię matki
6. Data urodzenia 7. Nazwisko rodowe matki
8. Miejsce urodzenia 9. Obywatelstwo
10.   Miejsce zamieszkania
11.   Wskazanie postępowania, o którym mowa w art. 6 ust.1 pkt 4-6 i 8-10 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z późń. zm.), w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie

 

12. Rodzaj danych , które mają być przedmiotem informacji o osobie
1. Kartoteka Karna
2. Kartoteka Nieletnich
3. Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym**)
13. Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie

Wszystkie sądy KRK w kraju
wypełnij formularz zamówienia
opłać zamówienie
pobierz dokumenty
Po kliknięciu w link zamów, zostaniesz przekierowany do zewnętrznego serwisu internetowego rejestryonline.pl, świadczącego usługi w zakresie udostępniania dokumentów z KRK - niekaralności.

Wybierz rodzaj zapytania z Krajowego Rejestru Karnego

Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.
Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest również spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna. W związku z powyższym spółka cywilna, która jest jedynie umową pomiędzy wspólnikami, nie podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i nie możemy od niej żądać informacji z krk. W przypadku spółki cywilnej informacji z krk żądamy dla każdego ze wspólników.
UWAGA
osoba prowadzaca działalność gospodarczą wypełnia wniosek dla osoby fizycznej.