Wniosek o zatarcie skazania

PRZYKŁAD WNIOSKU O ZATARCIE SKAZANIA

………………………………
(miejscowość i data)

……………………………
(imię i nazwisko)
……………………………
(adres)
……………………………
(PESEL)
……………………………
(seria i nr dowodu)

Sąd Rejonowy/Okręgowy

Wydział …… Karny w …………………………
sygn. akt …………./………….

WNIOSEK O ZATARCIE SKAZANIA

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatarcie skazania z wyroku Sądu …………………… z dnia ………………………

UZASADNIENIE

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2010 r. orzeczono wobec mnie karę ograniczenia wolności. Karę wykonano w dniu 8 czerwca 2010 r.  Od dnia wykonania kary minęły już ponad trzy lata.

Od wykonania kary, aż do chwili obecnej nie naruszyłem porządku prawnego, nie toczy się również wobec mnie żadne postępowanie karne czy karnoskarbowe.
Wniosek o wydanie zarządzenia w przedmiocie zatarcia skazania jest zatem uzasadniony, dlatego wnoszę jak na wstępie.

Opłatę sądową od wniosku o zatarcie skazania, w wysokości 45 zł, uiszczono poprzez naklejenie znaków opłaty sądowej na niniejszym .

(data i podpis wnioskodawcy)

Załączniki: – potwierdzenie opłaty 45 zł od wniosku.

Więcej na ten temat na stronie https://www.rejestryonline.pl/wniosek-o-zatarcie-skazania/