Zapytanie o udzielenie informacji o cudzoziemcu z Krajowego Rejestru Karnego

Niekaralność dla osoby fizycznej - cudzoziemca.

Request for information about the person with KRK for a foreigner

Pobierz oryginalny dokument uznawany przez wszystkie urzędy i instytucje.

Download the original document recognized by all offices and institutions

Dla dokumentu z KRK możesz dodatkowo pozyskać tłumaczenie na język obcy oraz klauzule apostile lub legalizację.
For a document from KRK, you can additionally obtain a translation into a foreign language as well as apostile or legalization clauses

[…]

Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego

Niekaralność dla podmiotu zbiorowego - firmy np Sp. z o.o.

Pobierz oryginalny dokument uznawany przez wszystkie urzędy i instytucje.

Dla dokumentu z KRK możesz dodatkowo pozyskać tłumaczenie na język obcy oraz klauzule apostile lub legalizację

[…]

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

Niekaralność dla osoby fizycznej

Pobierz oryginalny dokument uznawany przez wszystkie urzędy i instytucje.

Dla dokumentu z KRK możesz dodatkowo pozyskać tłumaczenie na język obcy oraz klauzule apostile lub legalizację

[…]

Wniosek o zatarcie skazania

PRZYKŁAD WNIOSKU O ZATARCIE SKAZANIA ……………………………… (miejscowość i data) …………………………… (imię i nazwisko) …………………………… (adres) …………………………… (PESEL) …………………………… (seria i nr dowodu) Sąd Rejonowy/Okręgowy Wydział …… Karny w ………………………… sygn. akt …………./…………. WNIOSEK O ZATARCIE SKAZANIA Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatarcie skazania z wyroku Sądu …………………… z dnia ……………………… UZASADNIENIE Wyrokiem Sądu Rejonowego w Katowicach[…]

Ostrzeżenie Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie KRK

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, jest podmiotem wykonującym zadania związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Karnego, określone w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 654, z późn. zm.) i wydanych na jej[…]

Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Bielsku Białej

Sąd Okręgowy w Bielsku Białej

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Okręgowym Bielsku Białej

Cieszyńska 10
Bielsko Biała
43-300

[…]