Notariusz – uwierzytelnienie dokumentów OnLine

Przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych, niezbędne jest przedłożenie oryginału dokumentu lub notarialnie uwierzytelnionego odpisu lub wyciągu z dokumentów

Zdarzają się sytuacje w których nie zawsze można udostępnić urzędowi oryginały posiadanych dokumentów, np. z powodu posiadania tylko jednego egzemplarza.
Sposobem na tego rodzaju sytuację jest dostarczenie kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Kto zatem może poświadczyć / uwierzytelnić taki dokument?

Co do zasady, przyjmuje się, iż poświadczenia za zgodność z oryginałem zwanego również uwierzytelnieniem, może dokonać:

  • radca prawny oraz adwokat, lecz tylko w sprawie co do której udzielono mu pełnomocnictwa jako reprezentującego interesy klienta;
  • osoba, która taki dokument sporządziła. A więc potwierdza, iż kserokopia jest dokładnym odwzorowaniem dokumentu, który sama sporządziła, wydała, podpisała;
  • oraz notariusz

Zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w kraju, prawem o notariacie, notariusz stwierdza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. Czynność ta, zwana jest także uwierzytelnieniem. Jeżeli okazany oryginalny dokument zawiera cechy szczególne, jak np. dopiski, poprawki czy uszkodzenia, notariusz stwierdza to w poświadczeniu za zgodność z oryginałem.

Przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych, niezbędne jest przedłożenie oryginału dokumentu lub notarialnie uwierzytelnionego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Notariusz może uwierzytelnić kopię dokumentów urzędowych oraz dokumentów prywatnych wystawionych przez osobę fizyczną. Istotne jest to, że poprzez uwierzytelnienie kopii dokumentu prywatnego np. umowy pożyczki, nie staje się ona dokumentem urzędowym. Uwierzytelniając kopię dokumentu notariusz stwierdza, że odzwierciedla on treść oryginału, natomiast poświadczając zgodność wyciągu z oryginałem notariusz stwierdza, że wyciąg odpowiada pewnym elementom treści oryginału. W przypadku uwierzytelniania kopii dokumentu notariusz sporządza kserokopię oryginału dokumentu, na której swoim podpisem i pieczęcią urzędową poświadcza jej zgodność z oryginałem.