Dokumenty z Rejestru Zastawów

Udzielanie informacji, wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru zastawów

Udzielaniem informacji, wydawaniem odpisów i zaświadczeń z rejestru zastawów zajmuje się Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych, która wchodzi w skład Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wnioski o wydanie odpisu czy zaświadczenia składa się na formularzach określonych przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń. Ustalone zostały cztery formularze wniosków kierowanych do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych:

W odpowiedzi na złożone wnioski Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych udziela – w zależności od danych ujawnionych w rejestrze zastawów – następujących zaświadczeń, odpisów i informacji:

przy czym na każdym odpisie z rejestru zastawów umieszcza się informację, że toczy się postępowanie o zmianę wpisu lub o wykreślenie zastawu pod podaną sygnaturą sprawy,

  • albo następujące informacje:
  • o braku w rejestrze zastawów danego numeru pozycji rejestru,
  • o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

Wszystkie informacje udzielane są w formie pisemnej. Wydawane odpisy i zaświadczenia mają moc dokumentów wydawanych przez sąd.

Należy mieć na uwadze, że Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych udziela informacji, wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów na podstawie danych otrzymywanych z Centrali Rejestru Zastawów. Z kolei dane z sądów rejestrowych nie wpływają do Centrali Rejestru Zastawów natychmiast, ale dopiero po zbadaniu wniosku pod względem formalnym oraz wstępnie pod względem merytorycznym.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Katalog sposobu opisu przedmiotów zastawu

KATALOG SPOSOBU OPISU PRZEDMIOTÓW ZASTAWU Dotyczy uzyskania informacji z Rejestru Zastawów

Zamknij