Dokumenty z Rejestru Zastawów

Udzielanie informacji, wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru zastawów

Udzielaniem informacji, wydawaniem odpisów i zaświadczeń z rejestru zastawów zajmuje się Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych, która wchodzi w skład Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wnioski o wydanie odpisu czy zaświadczenia składa się na formularzach określonych przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń. Ustalone zostały cztery formularze wniosków kierowanych do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych:

W odpowiedzi na złożone wnioski Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych udziela – w zależności od danych ujawnionych w rejestrze zastawów – następujących zaświadczeń, odpisów i informacji:

przy czym na każdym odpisie z rejestru zastawów umieszcza się informację, że toczy się postępowanie o zmianę wpisu lub o wykreślenie zastawu pod podaną sygnaturą sprawy,

  • albo następujące informacje:
  • o braku w rejestrze zastawów danego numeru pozycji rejestru,
  • o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

Wszystkie informacje udzielane są w formie pisemnej. Wydawane odpisy i zaświadczenia mają moc dokumentów wydawanych przez sąd.

Należy mieć na uwadze, że Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych udziela informacji, wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów na podstawie danych otrzymywanych z Centrali Rejestru Zastawów. Z kolei dane z sądów rejestrowych nie wpływają do Centrali Rejestru Zastawów natychmiast, ale dopiero po zbadaniu wniosku pod względem formalnym oraz wstępnie pod względem merytorycznym.

Sprawdż nabywaną ruchomość w Rejestrze Zastawów

wszystkie oddziały rejestru Zastawów Sądowych w kraju
wypełnij formularz
opłać zamówienie
zapoznaj się z regulaminem rejestryonline.pl

Wybierz dokument aby uzyskać informacje z Rejestru Zastawów Sądowych

Wybierz aby sprawdzić czy ktoś figuruje w rejestrze zastawów sądowych

DW-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w RZ

DW-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w RZ
Zawiera informację czy podmiot (osoba fizyczna / firma) posiada zastawione przedmioty w rejestrze zastawów.
Wybierz by sprawdzić czy dany przedmiot (samochód) jest zastawiony

DW-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w Rejestrze Zastawów Sądowych

DW-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w RZ
Zawiera informację o danym przedmiocie zastawionym w rejestrze zastawów np. samochodzie, urządzeniu, ruchomości.
Wybierz jeżeli podmiot figuruje w rejestrze zastawów sądowych

DW-3 Wniosek o podanie numeru pozycji w Rejestrze Zastawów Sądowych

DW-3 Wniosek o podanie numeru pozycji RZ
Zawiera aktualne dane o podmiocie i należącego do niego zastawionego przedmiotu pod danym numerem zastawu na dzień uzyskania odpisu.
Wybierz jeżeli posiadasz numer w rejestrze zastawów sądowych

DW-4 Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów

DW-4 Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów
Zawiera informacje o numerach zastawów należących do podmiotu.

Zastaw rejestrowy jest rzeczowym prawem ograniczonym, którego celem jest zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych. Istotą zastawu jest uprawnienie wierzyciela do zaspokojenia się z rzeczy obciążonej bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy. Rzecz, którą chcemy kupić, np. maszyna czy samochód może być obciążona zastawem rejestrowym, podobnie jak nieruchomości bywają obciążone hipoteką. Zanim zdecydujemy się na taki wydatek, warto taką rzecz sprawdzić właśnie w Rejestrze Zastawów Sądowych. Może okazać się później, że osoba, która rzecz nam sprzedała sama kupiła ją na kredyt, a zabezpieczeniem spłaty kredytu był zastaw rejestrowy ustanowiony na tej rzeczy.
Zastaw obciąża rzecz niezależnie od tego, kto stanie się jej kolejnym właścicielem.

Konsekwencją kupna np.samochodu obciążonego zastawem rejestrowym jest to, że bank będzie mógł pozwać do sądu nowego właściciela i wyegzekwować należności z kupionego przez niego pojazdu obciążonego zastawem. Bez znaczenia będzie, że nabywca o kredycie i zastawie nic nie wiedział.

Nie zawsze informacja o obciążeniu auta zastawem znajduje się w dowodzie rejestracyjnym. Pewność daje tylko sprawdzenie w rejestrze zastawów. Przepisy są tu bezwzględne - nikt nie może zasłaniać się nieznajomością danych ujawnionych w rejestrze (art.38 ust.1 ustawy). Dzięki sprawdzeniu w rejestrze dowiemy się, czy osoba sprzedająca nam rzecz nie jest w nim wpisana jako zastawca - dłużnik.

Uwaga !!!Każdą nabywana ruchomość, której wartość przekracza kwotę 12.400,00 zł powinieneś/aś sprawdzić w Rejestrze Zastawów Skarbowych
Co to jest zastaw skarbowy i jakie są różnice w porównaniu z zastawem sądowym przeczytasz tutaj