CI KRS-CDT – Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do RDN”

Dla identyfikacji podmiotu, którego dotyczy zaświadczenie, należy podać: w przypadku osób fizycznych – numer PESEL oraz imię i nazwisko, w przypadku pozostałych podmiotów – numer REGON oraz nazwę lub firmę, a dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego również numer KRS. Jest to oryginalny dokument z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych przy Krajowym Rejestrze Sądowym wydawany przez[…]

CI KRS-CDN – Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do RDN

We wniosku należy podać tylko jedną daną identyfikującą podmiot. W przypadku osoby fizycznej jest to numer PESEL lub nazwisko i imiona. W przypadku pozostałych podmiotów: numer REGON lub nazwa lub firma lub numer KRS. Na podstawie danych wyszukanych w rejestrze, dokładnie odpowiadających danym zawartym we wniosku zostanie wydane zaświadczenie. Jest to oryginalny dokument z Rejestru[…]

CI KRS-CDO – Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Jeżeli na złożony wniosek CI KRS-CDN składany w celu wydania zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych lub CI KRS-COD składany w celu otrzymania zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Otrzymałeś informację iż podmiot / osoba jest wpisana do RDN to zapewne w tym wniosku jest podany numer tego[…]